Διαγωνισμός

ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΛΟΥΜΙΝΟΜΕΤΡΟ & ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/04/2021 10:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/04/2021 10:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
10/05/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
€ 2.046,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1387
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1439
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008426946
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
21REQ008426955
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1597/08-04-2021
Αριθμός Απόφασης:
1596/2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1.     Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν

Τo παραπάνω (1)  εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την υποβολή προσφορών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

2.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) 

Τo παραπάνω (2) εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

3.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (οικονομική προσφορά) καθώς και την χώρα προέλευσης τους

 

4.     Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο μας σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003

 

5.     Η προσφορά σας να ανταποκρίνεται αυστηρά στη ζητούμενη ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

 

6.     Δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου ποσού

 

7.     Παρακαλούμε να δηλώσετε υπεύθυνα το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας που θα υπογράψει τη σύμβαση (Για δημόσια σύμβαση με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χιλίων(1.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

8.     Οι προσφορές σας να πληρούν  τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου αρχείου μας

 

Κωδικοί CPV

  • (38000000-5): Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά)

Ιστορικό Παρατάσεων Διαγωνισμού

05/05/2021 12:00 10/05/2021 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

28/04/2021 12:00 05/05/2021 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23/04/2021 12:00 28/04/2021 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20/04/2021 12:00 23/04/2021 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

15/04/2021 12:00 20/04/2021 12:00


Αιτιολογία Παράτασης

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Υπό Προμήθεια Είδη