Διαγωνισμός

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/04/2021 12:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/04/2021 12:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
26/04/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
€ 3.159,02 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
1402
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1611
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008518512
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
21REQ008518621
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1889/23-04-2021
Αριθμός Απόφασης:
1888/2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
TEXNIKO

Παρατηρήσεις

 Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν

Τo παραπάνω (1)  εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την υποβολή προσφορών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

2.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) 

Τo παραπάνω (2) εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

3.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (οικονομική προσφορά) καθώς και την χώρα προέλευσης τους

 

4.     Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο μας σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003

 

5.     Η προσφορά σας να ανταποκρίνεται αυστηρά στη ζητούμενη ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

 

6.     Δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου ποσού

 

7.     Παρακαλούμε να δηλώσετε υπεύθυνα το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας που θα υπογράψει τη σύμβαση (Για δημόσια σύμβαση με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χιλίων(1.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

8. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. .Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΤΩΣΗ.

 

9. Η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα λύεται αυτοδίκαια στην περίπτωση που προκύψει πριν από τη λήξη της σύμβαση από τη διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.    

 

 

Κωδικοί CPV

  • (09135100-5): Πετρέλαιο θέρμανσης

Υπό Προμήθεια Είδη