Διαγωνισμός

ΤΡΟΦΙΜΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΡΟΦΙΜΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
23/04/2021 13:36
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
23/04/2021 13:36
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/04/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
€ 295,94 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
1403
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008520622
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1903/23-04-2021
Αριθμός Απόφασης:
1902/2021
Είδος Διαγωνισμού:
-
Τμήμα:
ΚΟΥΖΙΝΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΟ

Παρατηρήσεις

1.     Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν

Τo παραπάνω (1)  εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την υποβολή προσφορών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

2.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) 

Τo παραπάνω (2) εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

3.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (οικονομική προσφορά) καθώς και την χώρα προέλευσης τους

 

4.     Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο μας σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003

 

5.     Η προσφορά σας να ανταποκρίνεται αυστηρά στη ζητούμενη ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

 

6.     Δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου ποσού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

7.     Παρακαλούμε να δηλώσετε υπεύθυνα το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας που θα υπογράψει τη σύμβαση (Για δημόσια σύμβαση με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χιλίων(1.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

8.    Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης μηνιαίας τιμής των ειδών του Υπουργείου Εμπορίου.

 

OI ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

Κωδικοί CPV

  • (15800000-6): Διάφορα προϊόντα διατροφής

Υπό Προμήθεια Είδη