Διαγωνισμός

ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/04/2021 10:20
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/04/2021 10:20
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/04/2021 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
€ 2.944,62 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Ποσοστό Έκπτωσης
Αριθμός Διαγωνισμού:
1406
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
21REQ008533999
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
21REQ008534088
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1954/27-04-2021
Αριθμός Απόφασης:
1953/2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΚΟΥΖΙΝΑ - ΜΑΓΕΙΡΙΟ

Παρατηρήσεις

1.     Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν

Τo παραπάνω (1)  εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την υποβολή προσφορών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

2.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) 

Τo παραπάνω (2) εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

3.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (οικονομική προσφορά) καθώς και την χώρα προέλευσης τους

 

4.     Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο μας σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003

 

5.     Η προσφορά σας να ανταποκρίνεται αυστηρά στη ζητούμενη ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

 

6.     Δεν είναι δυνατή η υπέρβαση του προϋπολογιζόμενου ποσού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

7.     Παρακαλούμε να δηλώσετε υπεύθυνα το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας που θα υπογράψει τη σύμβαση (Για δημόσια σύμβαση με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χιλίων(1.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

8.    Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης μηνιαίας τιμής των ειδών του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι ποσότητες και τα είδη είναι ενδεικτικά, δύνανται να μεταβάλλονται μεταξύ τους (μόνο ότι αφορά τον ίδιο CPV) σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μας και την εποχικότητα.

 

OI ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΑ ΛΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Κωδικοί CPV

  • (15300000-1): Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα

Υπό Προμήθεια Είδη