Διαγωνισμός

ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ-ΤΥΡΙ-ΚΡΕΑΤΑ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ-ΤΥΡΙ-ΚΡΕΑΤΑ)
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου - Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/07/2022 10:46
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2022 10:46
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
02/08/2022 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Σητείας
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1998
Έτος Διαγωνισμού:
2022
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
22REQ011025323
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
22REQ011025348
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
4587/29-7-2022
Αριθμός Απόφασης:
4586/2022
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

1.     Κατά την υποβολή προσφορών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρονται στην έρευνα αγοράς & δεσμεύεται να καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ζητηθούν

Τo παραπάνω (1)  εφαρμόζεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την υποβολή προσφορών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

2.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) 

Τo παραπάνω (2) εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

3.     Παρακαλούμε όπως επισυνάπτεται αρχείο με αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών (οικονομική προσφορά) καθώς και την χώρα προέλευσης τους

4.     Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση , σε διαφορετική περίπτωση Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αντιστοιχεί).

5.     Η ημερομηνία λήξης των ειδών να είναι τουλάχιστον ένα έτος μετά.

6.     Η προσφορά σας να ανταποκρίνεται αυστηρά στη ζητούμενη ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας.

7.     Η πληρωμή θα γίνεται από το Νοσοκομείο μας σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2003

8.     Παρακαλούμε να δηλώσετε υπεύθυνα το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας που θα υπογράψει τη σύμβαση (Για δημόσια σύμβαση με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χιλίων(1.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

9.   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 24ΩΡΟΥ

Κωδικοί CPV

  • (15119000-5): Διάφορα κρέατα
  • (15500000-3): Γαλακτοκομικά προϊόντα
  • (15800000-6): Διάφορα προϊόντα διατροφής

Διευκρινίσεις

29/07/2022 11:13

ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ.
ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Υπό Προμήθεια Είδη